Gevorderde kata’s door Tatsuo Suzuki

Seishan:


Chinto:

Bassai:

Jion:

Jitte:

Rohai:

Niseishi:

Wanshu: