Rots en Water

tekst van de foto

Het Rots en Water programma is een effectief weerbaarheidsprogramma dat
zich in eerste instantie richt op het vergroten van sociale vaardigheden,
zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Het Rots en Water programma onderscheidt zich van andere sociale
vaardigheid- en weerbaarheidstrainingen door de overwegend psychofysieke
aanpak. Dat wil zeggen dat er middels fysieke oefeningen, afgewisseld met
rollenspellen en korte kringgesprekken (waarin ruimte is voor zelfreflectie)
mentale en sociale vaardigheden worden aangeleerd of aangereikt.

Het Rots en Water programma maakt je weerbaar.
Je leert op een rustige, respectvolle manier voor jezelf op te komen en keuzes
maken in alledaagse situaties. Weerbaar zijn werkt preventief. De kans is groot
dat pesten, intimidatie, misbruik en geweld stopt als je goed reageert op een
situatie.

Het Rots en Water programma houdt rekening met de verschillen tussen
jongens en meisjes.
Jongens neigen tot het externaliseren van hun emoties hetgeen zich uit in
storend gedrag en agressie. Jongens zijn competitief ingesteld en hebben heel
veel energie. Jongens zijn doel gericht, praten moeilijk over emoties, hebben
meer moeite zich in te leven in een ander en worden eerder kwaad dan bang.
Vaak weten ze wel hoe sterk ze zijn maar ze moeten leren om dit meer te
beheersen en op een positieve manier te gebruiken.
Daarom zal bij jongens het accent liggen op zelfbeheersing, het vergroten van
het zelfreflecterend vermogen en het ontwikkelen van sociale en
communicatieve vaardigheden.

Meisjes zijn over het algemeen beter in staat tot het verwoorden van emoties en
gevoelens maar hebben meer moeite om hieraan ook fysieke uitdrukking te geven.
Meisjes neigen tot het internaliseren en onderdrukken van hun emoties.

Meisjes wordt geleerd emoties niet te onderdrukken, zichzelf niet weg te
cijferen maar gevoelens te uiten, voor zichzelf op te komen, en indien nodig in
actie te komen.
Juist de fysieke oefening geeft meisjes de overtuiging en het vertrouwen dat zij
ook werkelijk capabel en sterk genoeg zijn om een confrontatie aan te gaan en
een eigen weg te volgen.

Het Rots en Water programma komt het beste tot zijn recht als gewerkt wordt
met afzonderlijke jongens c.q. meisjesgroepen maar dit is echter niet noodzakelijk.
Steeds vaker kiest men er bewust voor om jongens en meisjes samen te laten
trainen met het doel de onderlinge sfeer in de groep en de relatie tussen
leerlingen en leraren te verbeteren.

Bij de trainingen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Lichaamshouding en sterk staan
  • Lichaamstaal, wat straal je uit
  • Ademhaling, stemgebruik en het maken van oogcontact
  • Het voelen en aangeven en eventueel fysiek verdedigen van eigen grenzen
  • Het aanvoelen en respecteren van de grenzen van een ander
  • Zonder geweld problemen oplossen

 

De training kent veel fysieke werkvormen als:

  • Competitiespellen: oefenen fysieke aspecten van weerbaarheid.
  • Fysieke training: zelfverdediging en oefeningen om kracht, conditie en
   zelfvertrouwen te vergroten
  • Rollenspellen: hierin worden de verbale aspecten van weerbaarheid geoefend.
  • Kringgesprekken: bespreken, nadenken en praten over het eigen handelen en
   de gevolgen daarvan

 

Het doel van de training is dat je sterker in het leven komt te staan. Hierdoor
kun je beter omgaan met lastige situaties en kunn je op een gezonde manier
keuzes maken die voor jou van belang zijn.
Het Rots & Water weerbaarheidprogramma zoekt de balans tussen de harde,
onwrikbare rotshouding en de beweeglijke verbindende waterhouding.

Het Rots en Water programma is geschikt voor de middenbouw en bovenbouw
van het primair onderwijs en voor het gehele voortgezet- en hoger onderwijs.
Het programma is geschikt voor jongens, meisjes, mannen en vrouwen.

Het Rots & Water programma is ontwikkeld door Freerk Ykema. Meer
informatie over de grondlegger vindt u op de site: www.rotsenwater.nl